ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 เกมคณิตคิดสนุก ครูกฤษณา อภิญ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
2 คณิตคิดสร้างสรรค์ ม.ปลาย ครูอุษณีย์ บัวศิริพันธุ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
3 คณิตศาสตร์หรรษา ครูสุกานดา สุวรรณรัตน์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

4 เพราะชีวะคือชีวิต ครูรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
5 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ครูอุดมพร ศรีอุ่นดี 1,2,3

  เต็ม

6 ไฟฟ้า-ประปา ครูชัยรักษ์ ดอกยี่สุ่น 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

7 ยุวเคมี ครูสง่า จันทะแจ่ม 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
8 พลังงานเพื่อชีวิต ครูวารุณี ศรีงาม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
9 สนุกกับวิทย์ ครูธิษตยา สารจันทร์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
10 นักเศรษฐศาสตร์ ครูกันทิพ รัตนผล 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
11 สื่อสารการละคร ครูร่มแก้ว อยู่เกิด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
12 นักศึกษาวิชาทหาร ครูศราวุธ ศรีเพียชัย 4,5,6

  เต็ม

13 รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครูอำนาจ นารถมณี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

14 สังคมบันเทิง ครูกิตติพัฒน์ แสงน้อย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
15 พลเมืองดี ครูวิเชียร จงดี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
16 แล้วคุณจะรักวิชาสังคมฯ ครูพิวา หิ้งทอง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
17 กีฬาฮาเฮ ครูกิตติศักดิ์ ร่อนลอยหา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

18 วงโยธวาทิต ครูอุมาภรณ์ พัดเล็ก 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
19 ดนตรีไทย ครูเฉลิมรัตน์ อยู่เทศ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

20 ไม้ประดับ ครูกาญจนา สว่างไสว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
21 ยุวบรรณารักษ์ ครูเปรมฤดี ปธานราษฎร์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
22 สวนสวยด้วยมือเรา ครูชัญญานุช บุญมาก 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

23 Little Guide ครูสรวีย์ ราศรีคูณ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

24 Artist ครูเบญจวรรณ เฉลียว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

25 English Club ครูวราภรณ์ เชาวโรจน์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

26 English handmake!! ครูอำภา ศรีคงรักษ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
27 Yc (เพื่อนที่ปรึกษา) ครูศรัณย์รักษ์ เจริญสุข 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
28 IEP เรียนรวม (เด็กพิเศษ) ครูวราภรณ์ ผิวนวล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
29 วัฒนธรรมจีน ครูสุนิสา จารุโรจน์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
30 ลีลาศ 1 ครูสมยศ ฟุ้งเฟื่อง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
31 ต่าว โย๋ว น้อย ครูอเทตยา สาวงษ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
32 Robot ครูพงษ์พิสุทธิ์ สนเสริฐ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
33 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ครูบุญพา เกิดผล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 ท่องเที่ยว ICT ครูจีรภา เจริญภักดิ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
35 ลีลาศ 2 ครูศุภกรณ์ ผ่องมณี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
36 ตามรอยวรรณกรรมหุ่นกระบอก ครูมะลิวัลย์ พรนิคม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
37 คณิตกับศิลป์ ครู คัณฑิกา ตั้งจิต 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

38 วอลเลย์บอล ครูชูชัย เบี้ยแก้ว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

39 E-SPORT ครูโยธิน สุขใจ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

40 นาฏศิลป์ไทยไม่ยาก ครูวรรณวิสาข์ นิยมวงษ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
41 จิปาถะ ครูอชิรญาณ์ คชาบาล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

42 ยุวมัคคุเทศก์ ครูดรุณี วันพิชะ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
43 หมากกระดาน ครูเบญจวรรณ ภักดีพงษ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

44 ภาษาเขมร ครูอยุทธ์ นัมคณิสรณ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

45 Coding ครูพรนิภา ทาหอม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม