ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 Drone & Microbit ครูจีรภา เจริญภักดิ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
2 photographers ครูพงษ์พิสุทธิ์ สนเสริฐ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

3 บันเทิงกับ Netfix ครูสุทธิพร สนเสริฐ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
4 ตามรอยวรรณกรรมหุ่นกระบอกไทย ครูมะลิวัลย์ พรนิคม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
5 ส่งเสริมอาชีพอิสระ ม.ปลาย ครูอยุทธ์ นัมคณิสรณ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
6 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ครูบุญพา เกิดผล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

7 ผูกผ้าประดับ ครูนิตยา อุดมรัตน์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
8 ยุวมัคคุเทศก์ ครูดรุณี วันพิชะ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
9 หมากกระดาน ครูเบญจวรรณ ภักดีพงษ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
10 เกมคณิตคิดสนุก ครูกฤษณา อภิญ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
11 คณิตคิดสร้างสรรค์ ม.ปลาย ครูอุษณีย์ บัวศิริพันธุ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
12 คณิตกับอาชีพ ครู คัณฑิกา ตั้งจิต 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
13 คณิตคิดสนุก ครูสุกานดา สุวรรณรัตน์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
14 สิ่งประดิษฐ์ ครูชัยรักษ์ ดอกยี่สุ่น 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

15 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ครูอุดมพร ศรีอุ่นดี 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
16 ยุวเคมี ครูสง่า จันทะแจ่ม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
17 พลังงานเพื่อชีวิต ครูวารุณี ศรีงาม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

18 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครูประภัสสร ทองแสง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
19 เครื่องบินพลังยาง ครูธิษตยา สารจันทร์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
20 HTML เบื้องต้น ครูพรนิภา ทาหอม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

21 Robot (หุ่นยนต์) ครูสมพงษ์ ระบายศรี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
22 ประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ ครูกันทิพ รัตนผล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

23 สื่อสารการละคร ครูร่มแก้ว อยู่เกิด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
24 นักศึกษาวิชาทหาร ครูศราวุธ ศรีเพียชัย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
25 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครูอำนาจ นารถมณี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

26 สังคมบันเทิง ครูกิตติพัฒน์ แสงน้อย 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

27 จิปาถะ ครูอชิรญาณ์ คชาบาล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

28 ตะกร้อ ครูวิเชียร จงดี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

29 สังคมออนไลน์ ครูพิวา หิ้งทอง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
30 SPORT MELLEY ครูกิตติศักดิ์ ร่อนลอยหา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

31 บาสเกตบอล ครูโยธิน สุขใจ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

32 วงโยธวาทิต ครูอุมาภรณ์ พัดเล็ก 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
33 ดนตรีไทย ครูเฉลิมรัตน์ อยู่เทศ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
34 นาฏศิลป์ไทยไม่ยาก ครูวรรณวิสาข์ นิยมวงษ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
35 เกษตรน่ารู้ ม.ปลาย ครูกาญจนา สว่างไสว 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
36 ยุวบรรณารักษ์ ครูเปรมฤดี ปธานราษฎร์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
37 ตามรอยแม่กาละเกด ครูชัญญานุช บุญมาก 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
38 little guide ครูสรวีย์ ราศรีคูณ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
39 ลีลาศ 1 ครูสมยศ ฟุ้งเฟื่อง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
40 ต่าว โย๋ว น้อย จีนพาเที่ยว ครูอเทตยา ไทยประยูร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

41 Art Handmade ครูเบญจวรรณ เฉลียว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
42 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครูวราภรณ์ เชาวโรจน์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
43 English in funny ครูอำภา ศรีคงรักษ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
44 English with teacher Mint ครูฟารีดา บุญสมทบ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
45 YC เพื่อนที่ปรึกษา ครูศรัณย์รักษ์ เจริญสุข 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

46 ลีลาศ 2 ครูศุภกรณ์ ผ่องมณี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 24